Regulamin promocji „Urodziny Frania – 7%”

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT PROCENTOWY URODZINY FRANIA”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Urodziny Frania – 7%”.
 2. Organizatorem Promocji jest Kramik Franusia z siedzibą w Łodzi (kod: 91-202), adres: ul. Koprowa 11a. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego kramik-franusia.pl (dalej również: „Sklep”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 23.05.2022 r. i trwa do 30.05.2022 r.
 4. Klient może skorzystać z Promocji jednorazowo.
 5. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 7% na wszystkie produkty.
 6. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu na stronie www.kramik-franusia.pl.
 7. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych, opublikowanych na stronie www.kramik-franusia.pl.
 8. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
 9. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku dodatkowego komunikatu o wartości przyznanej zniżki. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość zamówienia pomniejszy się o naliczoną Korzyść. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
 11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.kramik-franusia.pl/regulamin/
 16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@kramik-franusia.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: -zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; -przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; -zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępny na www.kramik-franusia.pl/regulamin/ oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.