Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci “W warzywniaku”

Zapraszamy

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

„W warzywniaku”

organizowanym przez Kramik Franusia

I. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do dzieci, które wykonają pracę indywidualnie.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy
 2. Forma pracy i jej rozmiar są dowolne a wszelkie ramy wyznaczać powinna tylko wyobraźnia twórców
 3. Każda praca dostarczona do sklepu stacjonarnego powinna być opatrzona Imieniem i wiekiem dziecka oraz nr telefonu, bądź emailem rodzica/opiekuna.
 4. Każda praca umieszczona pod oryginalnym postem konkursowym na fb powinna być opatrzona imieniem i wiekiem dziecka, z dopiskiem BIORĘ UDZIAŁ. Warunkiem koniecznym jest udostępnienie posta.
 5. Prace nie spełniające wymagań regulaminu (np.: prace wykonane zbiorowo) nie podlegają ocenie
 6. Prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora
 7. Osoby przedstawiające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na Facebooku) oraz publikację prac
 8. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie organizatora www.kramik-franusia.pl
 9. Wyniki konkursu będą zamieszczone na naszym fb profilu
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny

III. TERMINARZ DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 4 grudnia 2021 r. na adres:.
KRAMIK FRANUSIA
Lutomierska 144a, 91-041 Łódź.

Lub dodać zdjęcie w komentarzu pod postem z konkursowym z dopiskiem biorę udział, a następnie udostępnić post.

IV. OCENA PRAC I NAGRODY:

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora
 2. Organizatorzy przewidują 10 książek dla laureatów. „Przygoda u świętego Mikołaja” dla 3 osób za najlepsze prace oraz „Przygoda w warzywniaku” dla 7 osób za wyróżnione prace.
 3. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 6 grudnia 2021 r.
 4. Nagrody należy odebrać w sklepie stacjonarnym.
 5. Nagrody nieodebrane do 31 grudnia 2021 r. przechodzą na własność organizatora

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, na publikowanie nagrodzonych prac oraz akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego eksponowania prac nagrodzonych.

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych KRAMIK FRANUSIA ŁUKASZ BOGUSZ
 2. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: kontakt@kramik-franusia.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka prowadzone będzie w celu przeprowadzenia konkursu plastycznego „W warzywniaku” organizowanego przez KRAMIK FRANUSIA.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez Organizatora w interesie publicznym.
 5. Zakres danych osobowych przetwarzanych zgodnie z celem to:
  a) dane osobowe Uczestników: imię, wiek.
  b) dane osobowe Rodziców/prawnych opiekunów: imię i nazwisko, kontakt telefoniczny/mailowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie;
 7. Każdemu przysługuje prawo do:
  • dostępu do jego danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 8. Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 9. Zebrane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, w tym m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane z organizacją konkursu – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Organizatora.
  Organizator będzie przechowywał zebrane dane w trakcie przeprowadzania konkursu, jak również po jego zakończeniu przez określony czas (31 styczeń 2022r), w tym: a) prace plastyczne uczestników
 10. Udział w konkursie oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.