Regulamin akcji promocyjnej „rabat za opinię”

 1. Organizatorem Akcji jest: Kramik Franusia z siedzibą w Łodzi(zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji sklepu internetowego www.kramik-franusia.pl.
 3. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.
 4. Akcja adresowana jest do osób fizycznych będących zarejestrowanymi użytkownikami sklepu internetowego www.kramik-franusia.pl, które w czasie trwania Akcji:
 5. zakupiły w sklepie internetowym www.kramik-franusia.pl
  1. przynajmniej jeden z produktów oraz
  2. zamieściły w na funpage na fb Kramik Franusia, lub w google opinię (opisową) na temat sklepu internetowego Kramik Franusia lub wstawiły zdjęcie na swoim profilu z oznaczeniem Kramik Franusia oraz
  3. wyślą link do recenzji/zdjęcia na adres kontakt@kramik-franusia.pl, wyrażając tym samym zgodę na jego wykorzystanie do promocji sklepu internetowego Kramik Franusia.
 6. Osoby, które spełnią warunki określone w punkcie 4 Regulaminu zwane będą w jego dalszej części „Uczestnikami
 7. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest zamieszczanie recenzji lub dokonywanie zgłoszeń w imieniu innych osób. Uczestnictwo w Akcji jest całkowicie dobrowolne.
 8. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać regulaminu sklepu internetowego www.kramik-franusia.pl.
 9. Organizator usunie recenzje, które zawierają treści bezprawne, naruszają prawa osób trzecich, dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego, są niemerytoryczne lub nie odnoszą się do produktów zakupionych w sklepie internetowym Kramik Franusia bądź reklamują usługi podmiotów trzecich. Recenzja, która zostanie usunięta z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim, nie stanowi recenzji, w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 10. Akcja trwa w okresie od 24 października do 30 listopada 2022.
 11. W ramach Akcji Organizator przekaże każdemu Uczestnikowi, który spełnił wymogi określone w niniejszym Regulaminie kod rabatowy uprawniający osobę posługująca się tym kodem do rabatu w wysokości 10% na zakupy w sklepie internetowym www.kramik-franusia.pl („Kod”). Kod może być wykorzystany jeden raz, w terminie 14 dni od dnia jego wysłania Uczestnikowi.
 12. Kod zostanie wysłany w wiadomości email Uczestnika.
 13. Jeden Uczestnik może otrzymać Kod 3razy 
  • 1 kod za opinię na fb.,
  • 1 kod za opinię w google,
  • 1 kod za zdjęcie na swoim profilu z oznaczeniem Kramik Franusia.
 1. Uczestnik nie może wymienić Kodu na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 2. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Akcji, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie www.kramik-franusia.pl.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 4. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Akcją. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail kontakt@kramik-franusia.pl ze wskazaniem adresu mailowego Uczestnika, na który to adres wysłanie zostanie odpowiedź.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników ( „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)
 6. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).
 7. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: kontakt@kramik-franusia.pl.
 8. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Akcji, w tym w celu identyfikacji osób spełniających warunki określone w punkcie 4 litera a) oraz c) Regulaminu i zaproszenia ich do udziału w Akcji oraz przekazania Uczestnikowi spełniającemu warunki Akcji Kodu, a także w celu rozpoznania ewentualnych reklamacji.
 9. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest elementem działalności marketingowej Organizatora oraz jego niezbędne dla przeprowadzenia Akcji.
 10. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 11. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 12. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:
  1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Akcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Akcji.
  2. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 13. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.
 15. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: kontakt@kramik-franusia.pl
 16. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 17. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego www.kramik-franusia.pl zawarte są w polityce prywatności zamieszczonej pod adresem https://kramik-franusia.pl/polityka-prywatnosci/.